Categories: news-rs_RS
      Date: Sep 20, 2010
     Title: Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine privrednih društava

NAZIV SUBJEKTA KONVERZIJE

INFORMATIVNA PONUDA

za obavljanje poslova i izradu dokumenata u postupku konverzije prava korišećenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

(CELINA TEKSTA PONUDE)

PONUĐAČ: „DIL Inženjering Konsalting“, Miročka br. 1, Beograd

U Beogradu, septembar 2010. godine

UVODNE NAPOMENE

Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS“, br. 72 od 3. septembra 2009. godine) kao i Uredbe o kriterijumima i postupku za utvrđivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu, stvoreni su institucionalni okviri da korisnici zemljišta utvrde vrednost građevinskog zemljišta i isto uz naknadu konvertuju u pravo svojine.

Organizacija poslova konverzije i sprovođenja pomenutih propisa pretpostavlja izradu Projektnog zadataka, koji bi obuhvatio celinu poslova, opis postupka, institucije koje sprovode postupak, dokumentacionu osnovu kao dinamiku i rokove za okončanje poslova konverzije privrednih društava.

Projektni zadatak se izrađuje u roku od pet dana po zaključenju ugovora i dostave potrebne dokumentacije. Projektni zadatak će obuhvatiti sve poslove koji su sadržani u ponudi.

I SADRŽAJ PONUDE

Pregled poslova koje treba obaviti i dokumenta koja treba uraditi u postupku konverzije prava korišećnja zemljišta u pravo svojine obuhvataju:

1. Obračun troškova sticanja građevinskog zemljišta privrednog društva po objektima;

2. Zastupanje privrednog društva pred organima Poreske uprave i Lokalne samouprave;

3. Analiza procene tržišne vrednosti građevinskog zemljišta privrednog društva koje utvrdi Poreska uprava za sve objekte. Ove poslove po propisima obavljaju veštaci koje odredi Poreska uprava. Uloga konsultanta je da analizira utvrđenu tržišnu cenu od strane Poreske uprave i napiše svoje mišljenje kao i uslove za eventualno stavljanje prigovora na postupak, metodologiju i visinu tržišne cene zemljišta;

4. Knjiženje procenjene i verifikovane tržišne cene građevinskog zemljišta privrednog društva po objektima i katastarskim parcelama;

5. Utvrđivanje amortizacionih stopa uknjiženog građevinskog zemljišta i komunalne infrastrukture.

II PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

1. Urbanitička i projektna dokumentacija po objektima

- Urbanistička dokumentacija;

- Projekti;

- Odobrenje za izgradnju;

- Rešenje o tehničkom prijemu objekta;

- Upotrebna dozvola

- Ostala dokumentacija

2. Imovinsko pravna dokumentacija

- Ugovor o ustupanju zemljišta za izgradnju;

- Katastarska dokumentacija;

- Procena vrednosti imovine i kapitala privrednih društava;

- Ostala imovinska dokumentacija.

3. Knjigovodstvena dokumentacija o isplatama u postupku sticanja građevinskog zemljišta

- Završni računi i popisne liste

4. Ostala dokumentacija u postupku konverzije

III DINAMIKA I ROKOVI

Posle prihvatanja ponude pristupa se zaključenju ugovora o pružanju konsultantskih usluga i izradu dokumenata u postupku konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

1. Preuzimanje dokumentacije vrši se zapisnički – rok 5 dana;

2. Izrada Projektnog zadatka poslova konverzije - 5 dana posle potpisivanja ugovora

3. Izrada obračuna troškova sticanja građevinskog zemljišta privrednog društva po objektima - 30 dana od preuzimanja dokumentacije;

4. Zastupanje privrednih društava pred organima Poreske uprave. Kontinuiran posao za sve vreme važenja ugovora;

5. Procena tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, za sve objekte privrednog društva po katastarskim parcelama čije je korišćenje predmet konverzije – 15 dana po pravosnažnosti rešenja o konverziji Poreske uprave;

6. Knjiženje obračunatih troškova građevinskog zemljišta privrednih društava po objektima i katastarskim parcelama – 30 dana od pravosnažnosti Rešenja o konverziji Poreske uprave.

IV PONUĐENA CENA I DINAMIKA PLAĆANJA

PONUĐENA CENA:

Ponuđena cena se utvrđuje na osnovu površine i broja objekata čije se zemljište konvertuje:

Na osnovu utvrđenih tržišnih vrednosti građevinskog zemljišta po m2, naknada za konsultantske poslove određuje visinu od 1% do 3% tržišne cene zemljišta po objektima.

Ugovorom o pružanju usluga na osnovu urbanističkih uslova i ostale dokumentacije utvrđuje se stvarna cena usluga.

DINAMIKA PLAĆANJA:

- Po potpisu ugovora, preuzimanju dokumentacije o konverziji 10% ugovorene cene

- Po izradi Obračuna troškova sticanja građevinskog zemljišta privrednog društva po objektima 40% ugovorene cene

- Po dobijanju Rešenja o konverziji 30% ugovorene cene

- Po izradi Tržišne vrednosti građevinskog zemljišta po objektima privrednog društva i dostave naloga o knjiženju konvertovanog zemljišta 20% ugovorene cene

V EKSPERTSKI TIM „DIL INŽENJERING KONSALTING“

1. Dr Boško Višnjić, Predsednik DIL Group

2. Ing. Miroslav Višnjić, Kopredsednik DIL Group

3. Goran Luković dipl.oec, Direktor „DIL Inženjering Konsalting“ - Rukovodilac projekta

4. Prof. Dr Dragutin Dragojević, Predsednik ICAA, sudski veštak – Član tima

5. Prof. Dr Veronika Vujošević – Član tima

6. Prof. Dr Vlastimir Dedović dipl.ing. maš. - Član tima

7. Prof. Dr Svetlana Stevović dipl.ing.građ. - Član tima

8. Prof. Dr Nenad Ćuprić – Član tima

9. Vera Radović dipl.ing.arh. - Član tima

10. Milena Popović dipl.ing.arh., sudski veštak - Član tima

11. Aleksandar Grgić dipl.ing. arh. - Član tima

12. Zoran Vasiljević dipl.ing.arh. - Član tima

13. Advokat Momir Tomić dipl.pravnik – Član tima

14. Advokat Vladimir Dobrić dipl.pravnik – Član tima

15. Gerasim Žunjić dipl.pravnik – Član tima

16. Marijana Marković dipl.oec – sekretar tima

VI OPCIJA PONUDE 30 DANA

VII ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ukoliko Naručilac prihvati Ponudu pristupiće se zaključenju Ugovora o pružanju konsultantskih usluga.

Prilozi:

- Reference „DIL Inženjering Konsalting“

- Licenca

 

Dr Boško Višnjić

Predsednik

DIL Group

i

„DIL Inženjering Konsalting“