Categories: news-rs_RS
   Date: Jul 16, 2012
   Title: Informacija o obavljanju poslova konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

Donošenjem Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09, 81/09 - ispravka i 24/11) i Uredbe o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu ("Službeni glasnik RS" broj 67/2011 od 13.09.2011. godine) stvoreni su institucionalni uslovi za konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine privrednih društava.

Procenjujući interes privrednih društava, aktuelnost poslova konverzije kao kompleksnost samog postupka, "Dil Inženjering Konsalting", Miročka 1, Beograd, u skladu sa svojom poslovnom politikom informiše privredna društva o svim bitnim elementima kao i o celini postupka konverzije sa poslovima koje treba obaviti da bi se ovaj postupak realizovao.

U navedenom postupku društvo se praktično oslanja na veštaka ili grupu veštaka koje angažuje u skaldu sa navedenim propisima. Zadatak veštaka u ovom postupku sastoji se u obavezi da:

1.  Utvrdi tržišnu vrednost gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa propisima,
2.  Utvrdi troškove sticanja prava korišćenja u skladu sa propisima a koji se sastoje od:
a) Troškova sticanja koji proizilaze iz privatizacije i
b) Troškova uređenja gradskog građeviskog (G.G.) zemljišta koji se opet sastoje od
i) Troškova pripremanja GG zemljišta i
ii) Troškova opremanja GG zemljišta a sve u skladu sa propisima iz više oblasti
3.  Utvrdi naknadu

Kompleksnost ovih poslova proizilazi iz multidisciplinarnosti podataka, metoda i oblasti koji su osnov za utvrđivanje ovih vrednosti u postupcima veštačenja.

Navedeno postaje mnogo jasnije ako se zna da:

Iako zakon daje mogućnost da celinu veštačenja sprovede veštak jedne struke (npr. Geodetske) naša iskustva iz prakse govore da je ovo posao za multidisciplinarni tim a nikako za jednog stručnjaka. Vodjeni ovim iskustvima DIL KONSALTING je za ove poslove oformio tim u kome, uz ostale, učestvuje četiri sudska veštaka različitih struka. Takodje treba podvući da je DIL KONSALTING jedna od malog broja firmi koja ima licencu sudskog veštaka za pravno lice.

U nastavku prikazujemo kompletan postupak u nekoliko koraka, a u cilju pojašnjenja kompletnog toka "konverzije".

a) Privredna društva podnose zahtev za obavljanje poslova konverzije organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za imovinsko-pravne odnose i predlažu veštaka (u prilogu zahteva podnosi se 10-tak propisanih dokumenata),

b) Lokalna samouprava na osnovu podnetog zahteva donosi zaključak kojim nastavlja postupak i određuje veštaka,

c) Veštak preuzima dokumentaciju i realizuje poslove procene koje smo ranije precizno opisali,

d) Veštak u saradnji sa poreskom upravom obezbeđuje uporedne pokazatelje za potrebe procene vrednosti GG zemljišta.

e) Veštak utvrđuje tržišnu vrednost lokacije, troškove, visinu naknade i o tome priprema izveštaj (dokument od oko 50-tak strana).

f) Ovaj izveštaj šalje klijentu na saglasnost i eventualne primedbe.

g) Finalnu verziju izveštaja zajedno sa dokumentacijom veštak dostavlja lokalnoj samoupravi.

h) Lokalna samouprava ako ima primedbi iznosi ih veštaku i on ih otklanja.

i) Kompletan materijal se dostavlja javnom pravobranilaštvu koje iznosi svoje primedbe po kojima veštak postupa.

j) Posle navedenog najčešće se organizuje javna rasprava uz prisustvo subjekta konverzije, pravobranioca, lokalne samouprave i veštaka.

k) Kada se utvrdi da je visina naknade izračunata u skladu sa propisima i usaglašena sa svim učesnicima u postupku, lokalna samouprava donosi rešenje o konverziji.

l) Subjekt konverzije izmiruje utvrdjenu naknadu nakon čega se upsuje kao vlasnik na predmetnoj lokaciji (jednoj ili više katastarskih parcela)

"Dil Inženjering Konsalting" DOO, Miročka 1, Beograd se više od 20 godina bavi poslovima procene vrednosti imovine i kapitala privrednih društava. Veliki broj pomenutih procena odnosi se na gradsko građevinsko zemljište a pojedini članovi DILovog tima imaju i višedecenijsko iskustvo u poslovima direktno vezanim za gradsko gradjevinsko zemljište, vrednost istog kao i troškove njegovog uredjenja. Zbog svega navedenog smatramo da je "Dil Inženjering Konsalting" jedno od najiskusnijih i najkvalifikovanijih društava za ovaj postupak i sve navedene poslove.

Ekspertski tim "Dil Inženjering Konsalting"-a koji realizuje poslove konverzije:

 1. Dr Boško Višnjić, dipl.oec, sudski veštak ekonomske struke
 2. Goran Luković, dipl.oec, sudski veštak ekonomske struke
 3. Miroslav Višnjić, ing.saob.
 4. Vera Radović, dipl.ing.arh, sudski veštak arhitektonske struke
 5. Marijana Marković, dipl.oec
 6. Dr Veronika Vujošević, dipl.oec
 7. Aleksandar Grgić, dipl.ing., sudski veštak gradjevinske struke

Ukoliko je vaše privredno društvo zainteresovano za obavljanje poslova konverzije spremni smo da se kao konsultantska stručna organizacija uključimo u obavljanje celine ili pojedinih faza pomenutih poslova.

Predlažemo da posle upoznavanja i razmatranja naše informacije organizujemo sastanak na kome bi razmotrili sva pitanja koja su vezana za poslove konverzije vašeg zemljišta.

Obavezno pogledati: Referentnu listu "Dil Inženjering Konsalting" iz ove oblasti.