Usluge

DIL Group nastupa na tržištu sa četiri privredna društva i to:

DIL Advisory d.o.o.

 • savetovanje u poslovanju zdravstvenih ustanova
 • poresko savetovanje
 • usluge menadžmenta
 • zastupanje u pregovorima
 • finansijske transakcije
 • savetovanje u oblasti rizika
 • korporativno i projektno finansiranje

DIL Inženjering Konsalting d.o.o.

 • procena vrednosti imovine i kapitala
 • savetovanje u privatizaciji i restrukturiranju
 • savetovanje u stečaju i likvidaciji
 • statusne i organizacione promene (spajanja i preuzimanja)
 • izrada biznis planova
 • pravno savetovanje
 • planiranje i uvođenje sistema kvaliteta
 • due diligence analiza
 • izrada investicionih studija

DIL Audit d.o.o.

 • revizija finansijskih izveštaja (statutarna revizija)
 • revizija dela finansijskih izveštaja
 • pregled finansijskih izveštaja
 • revizija poslovanja
 • revizija usaglašenosti sa odredbama ugovora
 • revizija projekata

DIL Accounting d.o.o.

 • vođenje poslovnih knjiga (u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja)
 • savetovanje u knjigovodstu
 • izrada i obrada periodičnih finansijskih izveštaja
 • poresko računovodstvo
 • finansijska veštačenja sa sudskom overom
 • obuka i uvođenje MRS/MSFI