Aktuelno

Feb 2, 2010

Usluge revizije (teorijsko-praktični pristup)


TEORIJA

Usluge i srodne usluge revizije su:

  • Revizija finansijskih izveštaja (Auditing)
  • Pregledi finansijskih izveštaja (Attest), i
  • Uveravanje (Assurance)

Revizija finansijskih izveštaja (Auditing) podrazumeva pružanje revizorskih usluga, odnosno vršenje revizije, pri čemu revizor pruža visok (ali ne i apsolutni) stepen uveravanja o tome da informacije koje su bile predmet revizije ne sadrže materijalno značajne odnosno nepouzdane iznose.

Pregledi finansijskih izveštaja (Attest) se uobičajeno odnosi na pregled projektovanih finansijskih informacija, analiza, pregled procesa, ponašanja, kao i na procenu organizacione strukture, marketinga, metoda proizvodnje, kompjuterske aplikacije, ili ma koju drugu oblast za čiju procenu postoji interesovanje. Čini angažovanje na osnovu koga revizor pruža razumno uveravanje o određenom pitanju, problemu koji je predmet odgovrnosti druge strane, odnosno obuhvata ispitivanje i analitičke postupke čiji je zadatak da se oceni pouzdanost tvrdnji koje jedan subjekat stavlja na uvid i korišćenje drugom subjektu.

Uveravanje (Assurance) direktno zavisi od postojanja podataka koji se mogu proveriti i ustanovljenih kriterija ili standarda. Odnosi se na proveru ili pregled finansijskih i nefinansijskih informacija, a koje su orjentisane na proces donošenja odluka.

PRAKSA

Revizija finansijskih izveštaja (Auditing) se odnosi na bilans stanja, bilans uspeha i bilans novčanih tokova, izveštaj o promenama na kapitalu, kao i na napomene i obelodanjivanja uz finansijske izveštaje.

Revizija usaglašenosti sa odredbama ugovora (Agreed procedures) podrazumeva postupke koji imaju karakter revizije, a koji su ugovoreni sa klijentom ili nekim trećim subjektom i takođe su praćeni sastavljanjem Izveštaja o utvrđenim nalazima.

  • Ugovori o kupovini društvenog kapitala (obaveza investicionih ulaganja u postupku privatizacije)

Revizija projekata podrazumeva postupke koji imaju karakter revizije, a koji su unapred definisani u projektu i takođe su praćeni sastavljanjem Izveštaja o utvrđenim nalazima u unapred propisanoj formi.

  • Projekti finansirani od strane međunarodnih vladinih i nevaldinih organizacija

Revizija dela finansijskih izveštaja

  • Registracija povećanja (dokapitalizacija) ili smanjenja kapitala